BLOG

 • 2020-11-13 14:20:32

PARADOKSI I TREGUT GLOBAL IMOBILIAR

“Pse Çmimet e Shtëpive vijojnë të rriten në të gjithë botën , pavarësisht situatës së vështirë ekonomike?”

 • 2020-09-16 10:59:37

Projektligji “Për Menaxhimin e Integruar të zonës bregdetare 2020”.

Menaxhim i integruar i zonës bregdetare konsiderohet procesi i zbatimit të koordinuar të politikave të ndryshme, të cilat kanë ndikim në zonën bregdetare. Këto politika përfshijnë planifikimin, zbatimin dhe kontrollin e ndërtimeve, si dhe rregullimin e harmonizuar të veprimtarive ekonomike që zhvillohen apo kanë ndikim në zonën bregdetare.

 • 2020-07-20 14:12:49

Ndikimi i Pandemisë COVID 19 në Tregun e Pasurive të Paluajtshme

Situata emergjente që po kalon vendi dhe mbarë bota do të reflektohet padyshim edhe në tregun imobiliar. Kjo ndodh për shkak se tregu i pasurive të paluajtshme është i lidhur ngushtë me fuqinë blerëse të investitorëve,qofshin këta individë apo shoqëri tregetare. Fenomene të tilla si pandemia apo situata e tjera emergjentë, krijojnë pasiguri dhe padyshim që kanë një impakt të gjerë negativ në reduktimin e fuqisë blerëse, si pasojë e shtimit të papunësisë si dhe pezullimit apo reduktimit të aktiviteteve tregetare.

 • 2020-02-28 09:38:40

NJË GUIDË E SHKURTËR MBI INVESTIMET NË 2020

Sipërmarrja në ditët e sotme është një ndër levat kryesore të rritjes ekonomike. Kapitali human dhe sjellja sipërmarrëse klasifikohen si dy ndër indikatorët më të rëndësishëm të rritjes dhe zhvillimit ekonomik botëror. Para se të merrni vendimin për të investuar dhe për të gjetur një mundësi fitimprurëse, është me rëndësi të madhe të dihet se kur, ku dhe si te investohet. Sipërmarrja në ditët e sotme është një ndër levat kryesore të rritjes ekonomike. Kapitali human dhe sjellja sipërmarrëse klasifikohen si dy ndër indikatorët më të rëndësishëm të rritjes dhe zhvillimit ekonomik botëror.

 • 2020-02-10 15:49:20

RIVLERËSIMI I PASURIVE TË PALUAJTSHME

Revaluation is a legal and fiscal instrument aimed at determining the fiscal value of real estate in accordance with real estate market indicators. Property tax is created as an "ad valorem" tax, which means it is a property value based tax

 • 2020-01-16 11:09:23

Real Estate Insurance

Every person throughout his life, consciously or unconsciously, is exposed to various risks which can have negative consequences on the real estate that he owns. Appropriate financial protection instruments against damages that may arise from the various risks we are exposed to daily. One of the most effective methods of obtaining financial compensation in the event of damage is voluntary property insurance. Property insurance not only protects your property from damage or theft, but in most cases it facilitates your work. The basic purpose of insurance is to enable you to compensate for a claim in the event of a claim. Through a property insurance scheme, individuals or entities have the opportunity to obtain financial compensation in cases where it is established that their property has suffered damage as a result of a force majeure that occurred outside the control of the owner.

 • 2019-12-20 17:57:19

NDIKIMI I FORCAVE MADHORE NË TREGUN IMOBILIAR

Pas tërmetit të 26 Nëntorit Tirana është shndërruar në vendin më të kërkuar për banim.Tërmetet e njëpasnjëshme që kanë goditur vendin tonë që prej shtatorit të këtij viti,kanë pasur një impakt të rëndësishëm në kërkesën dhe ofertën që gjendet në tregun imobiliar, për më shumë ju ftojmë të lexoni artikullin në vijim.Pavarësisht se këto zhvillime konsiderohen të favorshme për subjekte të ndryshëm në tregun imobiliar, [pronarët,ndërtuesit dhe sipërmarrësit],kostot emergjente të strehimit kanë një impakt negativ në potencialin ekonomik të një segmenti të caktuar të popullatës ,por padyshim edhe tek vetë shteti i cili është i detyruar të vejë dispozicion një pjesë të buxhetit te shtetit për rehabilitimin e banesave nga tërmeti..

 • 2019-03-09 12:07:22

PROBLEMS OF INVESTMENTS IN AGRICULTURAL LAND IN ALBANIA

The "agricultural land" that appears in the state's cadastral registers is the land, occupied by field crops, orchards, vineyards, and olive groves, wherever it is located and having its essential fertility features. The total area of agricultural land in the Republic of Albania occupies about 24% (or about 699,000 hectares) of the total area of the country. Albania is a country with significant opportunities in terms of land conditions, climate and number of sunny days, water resources and human potential in rural areas. All of the above are important factors that prove the potential of the country's agricultural economy. The rural population in Albania accounts for over 50% of the total population, with a significant number of people employed in agricultural activity. According to INSTAT statistics, there are currently 350,000 small farms in Albania, with an average area not exceeding 1.2 hectares.

 • 2019-01-16 17:19:02

SHTËPITË ME ZERO ENERGJI – BANESAT E SË ARDHMES.

Ndërtesat me eficensë të lartë energjitike kombinojnë përdorimin efikas të energjisë dhe prodhimin e brendshëm të energjisë të rinovueshme në mënyrë që të mbulojnë konsumin e energjisë së brendshme nga një ndërtesë për një periudhë të caktuar kohe (përgjithësisht llogaritet për një periudhë një vjecare). Në thelb një ndërtesë me eficense te larte energjitike është një ndërtim që gjeneron aq energji sa shpenzon. Kur vjen fjala për gjenerimin e energjisë, burimet kryesore në ditët tona janë dielli, era dhe burimet gjeotermeale.Kurse për sa i përket konsumit të energjisë theksi bie mbi teknikat e ndërtimit inteligjent, materialet dhe teknologjitë për të minimizuar humbjet e nxehtësisë dhe për të përmirësuar efikasitetin e energjisë.

 • 2019-01-03 16:12:22

RINOVIMI I PASURIVE TË PALUAJTSHME

Çdo investim që ka për qëllim përmirësimin e disa aspekteve të pasurisë të paluajtshme padyshim sjell rritjen e vlerës së saj në tregun imobiliar. Për çdo pasuri ka mënyra të larmishme për të shtuar vlerën të cilat mund të aplikohen për këtë qëllim . Pavarësisht qëllimit për të cilin kryhen (qëllime komoditeti apo për rritjen e vlerës para shitjes së saj), kur bëhen në mënyrën e duhur dhe me koston e duhur rinovimet mund të bëjnë mrekulli për vlerën e një pasurie te paluajtshme .

 • 2018-12-14 16:23:06

PASURITË E MBIVLERËSUARA. SI TI DALLOJMË?

Tregu i Pasurive te Paluajtshme është dinamik. Ka raste kur kërkesa është më e madhe se oferta dhe pronat shiten lehtë me çmime të konsiderueshme, dhe herë të tjera kur oferta është me e lartë se kërkesa e blerësve potencial, dhe pronat e ngjashme duhet të listohen për çmime konkuruese në mënyrë që të mund të shiten në periudhën e synuar. Megjithatë në cdo moment në treg gjenden prona të cilat janë të mbivlerësuara, të cilat nuk janë shumë të vështira për t’u dalluar edhe nga blerësit e zakonshëm. Në një treg dinamik pronat e mbivlerësuara janë të vështira për tu shitur, e megjithatë në mëyrë konstante gjendemi përballë pasurish të mbivlerësuara nga shitësit të cilët dëshirojnë të marrin fitim maksimal, dhe në mënyrë emotive i vlerësojnë më teper se vlera e tregut pasuritë e tyre.

 • 2018-11-27 17:17:08

SHPRONËSIMI PËR INTERES PUBLIK SI KUFIZIM I SË DREJTES SË PRONËSISË

E drejta e pronës private është një nga të drejtat themelore të njeriut, si kategori bazike ekonomike-juridike e ndërvarur nga struktura përkatëse politike dhe shoqërore e shtetit. Liria e Prones private është nje e drejte kushtetuese e cila garanton paprekshmërinë e pronës privat nga ndërhyrjet e pajustifikuara të organeve shtetërore ose të tretëve. Në Republikën e Shqipërisë e drejta e pronësisë garantohet nga neni 41 i Kushtetuës të Republikës së Shqipërisë, nga neni 1 i Protokollit Shtesë nr. 1 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut., dhe rregullohet nga dispozitat e Kodit Civil si dhe dhe një mori aktesh të tjera ligjore ose nënligjore.

 • 2018-11-17 13:47:15

TARIFAT, TAKSAT DHE TATIMET E KALIMIT TE SË DREJTËS SË PRONËSISË MBI PASURITË E PALUAJTSHME

Me kalim të së drejtës së pronësisë, kuptohet akti i shitjes, dhurimit apo heqjes dorë nga pasuria e paluajtshme. Veprimi juridik për kalimin e pronësisë së sendeve të paluajtshme dhe të të drejtave reale mbi to, duhet të bëhet me akt noterial dhe të regjistrohet, përndryshe nuk është i vlefshëm. Është i pavlefshëm veprimi juridik që nuk është bërë në formën e kërkuar shprehimisht nga ligji. Në rastet e tjera veprimi juridik është i vlefshëm, por nuk mund të provohet me dëshmitarë. Kalimi i pronesise mbi nje pasuri të paluajtshme është një veprim me kosto ekonomike për çdo person që përfshihet në transaksion. Konkretisht në momentin që merret vendimi për kryerjen e një transaksioni në tregun e pasurive të paluajtshme përveç çmimit të pasurisë duhen patur në konsideratë një numër pagesash që vijnë krahas regjistrimit të kalimit të pronësisë në organet kompetente. Në momentin e kalimit të së drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme aplikohen një sërë tarifash, taksash dhe tatimesh.

 • 2018-11-02 11:04:35

VLERËSIMI I PASURIVE TË PALUAJTSHME

Toka dhe ndërtesat përfaqesojne pjesën më të madhe dhe me të vlefshme të pasurisë së një vendi. Liberalizimi i ekonomise shqiptare ka pasur një efekt domethënës në tregun e pasurive të paluajtshme.Ekonomia e tregut përfshin koncepte të reja për pasuritë e paluajtshme dhe metodat e vlerësimit të tyre. Të gjitha llojet e pasurive kanë një vlerë tregu dhe vlerësimi i pasurisë është detyra parësore e Vlerësuesit të Liçensuar të Pasurive të Paluajtshme

 • 2018-10-19 16:33:51

Strategjia për investime fitimprurëse në Pasuri te Paluajtshme

Investimi në një pasuri të paluajtshme është një investim me rëndësi, dhe si i tillë kërkon një studim të vëmendshëm të atyre elementeve të tregut imobilar që mundesojnë marrjen e një vendimi të duhur dhe realizimin e të ardhurave të planifikuara. Nëntëdhjetë e pesë përqind e të gjitha vendimeve, që duhet të marë një individ, bëhen të qarta pasi grumbullohen faktet. 5% tjetër janë vendime impulsive. Duke pasur parasysh rëndësinë në rritje të tregut të pasurive të paluajtshme në sferen sociale dhe ekonomike, aksesi në informata të besueshme, të qarta dhe të plota është shumë e rëndësishme, dhe shpesh është një parakusht për arritjen e një qëllimi të caktuar.

 • 2018-10-05 15:56:46

ZHVILLIMI I TREGUT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME.

Tregu i pasurive të paluajtshme mund te perkufizohet si sistemi i ndërlidhur i mekanizmave të tregut që sigurojnë krijimin, transferimin, menaxhimin dhe financimin e pronës së paluajtshme. Ashtu si çdo treg, edhe zhvillimi i tregut imobiliar është ciklik,dhe kalon disa faza.Megjithese nuk ka asnje menyre te sigurt për të parashikuar zhvillimin e tij, të qenit në dijeni të tendencave të përgjithshme të tregut është i rëndësishëm për të kryer një investim të zgjuar në fushën e pasurive të paluajtshme. Historia ka provuar se e kaluara dhe e tashmja zbulojnë shumë për te ardhmen.

 • 2018-08-27 16:45:19

ZHVILLONI KARRIERËN TUAJ NË FUSHËN E SHITJEVE

“Çfarë do të bëhem kur të rritem?” Kjo është pyetja që na shoqëron për një kohë të gjatë para se të vendosim se në cilin drejtim duhet të fillojë dhe vijojë karriera jonë profesionale. Shumica prej nesh janë bërë çfarë kanë dashur prindërit të bëhemi.

 • 2018-08-18 11:33:31

THE ART OF NEGOTIATION

Negotiation is a concept treated in every economic and social evolution, as a necessary between personal and professional relations. At first sight, negotiation seems like simply involves the process of negotiating between individuals or legal entities in order to reach an agreement that satisfies the interests and all parties involved in it satisfactorily. However, possessing art of negotiation necessarily requires expertise, information, intuition, and winning strategies, qualities that even if we do not have them, we can gradually learn them through extensive literature that is everywhere.

 • 2018-07-21 11:51:17

THE MISTAKES EVERY HOME SELLERS SHOULD AVOID DURING A TRANSACTION

“Learning from your mistakes is good, but learning from others mistakes is pretty good, is masterpiece.” During a home selling process, the purpose is to achieve the best result from transaction. However the missing information about real estate market, the law of ownership transfer and specially the no experience in real estate market can turn to a serious barrier for a successful transaction. We want to share with you, some of the mistakes, that in our experience on real estate, the owners done and still used to do. We hope you will learn from their mistakes and avoid them whenever you need to sell a property.

 • 2018-06-27 11:35:54

THE ADVANTAGES OF REAL ESTATE INVESTING

If you are thinking to find a quick and safe way to generate more money, then investing on real estate is right option. Investing on real estate is the best way to rise your financial potential in long terms. We want to share with you some of the main reasons you must seriously think about real estate investing.

 • 2018-06-07 12:43:59

THE MOST EFFECTIVE METHODS ON REAL ESTATE MARKETING

“Marketing is an administrative and social process through which individuals and groups obtain what they need and desire by the generation, offering and exchange of valuable products with their equals”. (Philip Kotler)

 • 2018-05-28 14:01:51

ENTREPRENEURSHIP CONTRACT

The construction is absolutely born with human.

 • 2018-05-19 08:54:08

BUY YOUR SECOND HOME BY THE SEA

We are living the most beautiful season of the year, is someone who wouldn’t love to have a home by the sea, going there whenever wanted, enjoying holidays with family and taking of the stress of a week job? Don’t need reservation. You have the keys by own.

 • 2018-05-10 14:45:05

WHY REALPAS?

Because Realpas has been founded by successful professionals with many years of experience in the field of legal advice and real estate management. Every day of their work are devoted to make it easier to sell or buy your dream property or making an investment that will enable you to make a lot of profits.

 • 2018-04-20 11:58:53

THE MORTGAGE LOAN

The most of the investments in real estate are realized through borrowing of financial funds, as this necessarily requires the "solidification" of considerable monetary values. The mortgage loan instrument turns out to be very efficient in financing real estate by avoiding the use of personal budget for strategic investment in real estate.

 • 2018-04-10 11:33:08

AN OVERVIEW ON THE LEASE CONTRACT

The lease contract is mostly used in civil circulation because it is one of the most efficient instrument of transferring the real rights on immovable properties and usage of civil fruits deriving from these rights. You find above the main characteristics of the lease contract regulating by Civil Code starting with art. 801. You also find a number of essential guidelines you should consider when negotiating a lease.

 • 2018-03-21 16:41:55

THE FOUNDATION AND REGISTRATION OF TRADING MARK IN ALBANIA

The foreign and domestic investors have a variety of opportunities to organize their business in Albania. This could be done founding or registering a trade mark or founding or registering a branch or representative office. The registration of foreign entities, in Albania, since 2007 is realized in National Center of Registration, which aims the “one-stop shop” system. The new law no.131/2015 the date 26.11.2015 created the “National Business Center.” The law aims to simplify the procedures of doing business in Albania, enabling the registration and licensing procedures in one institution that is the National Business Center (NBC). So, since 2015 the National Center of Registration (NCR) and the National Center of Licensing (NCL) are replaced by National Business Center (NBC).

 • 2018-03-06 15:54:43

HOW TO BECOME A SUCCESSFUL REAL ESTATE AGENT?

The real estate agent profession is considered as the most attractive profession. This is because of profits realized through advising and mediating transactions of real estate. While in Albania, is not yet a legal regulation of the real estate agent profession, in many development countries, this profession is regulated with specific legislation according to professional qualification or mediating activity (look beyond the article "Game without rules of Real Estate Agencies").

 • 2018-02-28 09:58:34

THE TAX REGIME ON REAL ESTATE IN ALBANIA.

The economic theories define the tax as a fix mandatory payment for specific services provided to the community and expected to receive them indirectly. For these reason taxes and duties, as the most effective instruments for the provision of public revenues, should be assigned according to the services which are predicted to be offered to the citizens in accordance with the cost of these services.

 • 2018-02-28 09:58:31

WILL TOURISM BE THE LEADING SECTOR FOR THE ALBANIAN ECONOMY? LEGAL CHANGES!

The last report of World Tourism and Travel Council in 2016, listed Albania in the 96-th regarding on total contribution of tourism on GDP. In 2017 can be said that the rhythm of industry and tourism was increased on direct contribution with (5.2%) and on total contribution too with (5.3%) of GDP. The digit of GDP is expected to grow about 33% in 2027.

 • 2018-02-28 09:58:28

THE FACTORS WHICH AFFECT THE REAL ESTATE MARKET IN ALBANIA.

The real estate market creates when two or more subjects, sell, buy or rent real estates to generate revenue.

 • 2018-02-28 09:58:25

7 STEPS BUYING A HOUSE

Buying a house is never a wrong or misspends investment. If you really decided to know everything about new house buying or a real estate, and you want to make sound decisions, which for, you are not going to be regret later, we help you through this fantastic information guide. We present below the 7 steps buying a real estate.

 • 2018-02-28 09:58:20

INVESTING IN ALBANIA

When speaking of foreign investment in legal terms, we mean any kind of investment in the territory of the Republic of Albania, carried out directly or indirectly by a foreign investor. An investor may be a natural person who is a national of a foreign country, a natural person who is an Albanian citizen but has permanent residence abroad or a legal person established under the law of a foreign country operating through a branch or branch in Albania.

 • 2018-02-28 09:58:16

THE REAL ESTATE AGENTS

The economic developments of the 1990s brought to Albania the need to create new professions in the market. The development of the construction industry and especially of the real estate market brought about the creation of Real Estate Agents and Real Estate Agents as a Profession. Despite the difficulties and the lack of legal infrastructure related to this profession it is noticed that the number of operating agents in the market is increasing. This depends on many factors where the most important relates to the fact that the real estate market has undergone considerable evolution, naturally increasing the demand for this profession. In this sense, from year to year it is noticed that the real estate sector has a growing demand for professionals of this profile and this is a very positive fact.

 • 2018-02-28 09:58:13

THE GAME WITHOUT RULES OF REAL ESTATE AGENCIES

In Albania, traditionally, most of the transactions involving immovable property, such as sales or rent, are mediated through social or family ties. The economic developments of the 1990s gradually created the need for the establishment of a mediation institution such as the Real Estate Agency. However, even after 27 years, the market in which the agencies of this profile operate still remain chaotic and unsupported in a legal infrastructure appropriate. In this paper, particular issues relating to the immovable property market, the conditions under which these agencies operate, professional standards for real estate agents, their licensing and many other legal aspects of importance to anyone operating in this area, seen at the comparative level with the countries of the region and beyond.