Blog

 • 2021-06-16 15:39:34

Metoda e investimit: Flipping

Flipping është një strategji investimi përmes të cilës një investitor blen pasuri të paluajtshme me një çmim të ulët dhe më pas kryen investime shtesë për përmirsimin e kushteve të pronës në mënyrë që ta rishesë atë në tregun imobiliar me një çmim më të lartë.

 • 2021-05-19 15:25:58

Investimi pasiv në pasuri te paluajtshme

Investimi pasiv në pasuri të paluajtshme është një lloj investimi ku ju mund të krijoni të ardhura pa shpenzuar shumë kohë në menaxhimin e përditshëm të pronës. Investimet pasive në pasuri të paluajtshme nuk kërkojnë domosdoshmërsiht një menaxhim ditor të vazhdueshëm nga ana e investitorit.Kjo shihet dhe si një anë shumë pozitive e këtij investimi pasi ju lejon mundësinë që të keni kohë për të kryer aktivitetin e përditshëm ditor pa qenë e nevojshme ti kushtoni kohë dhe energji mirëmbajtjes dhe menaxhimit të pronës. Një mënyrë tepër efektive dhe që ka nisur të përhapet me shpejtësi kohët e fundit është menaxhimi i pronave nga Agjensi Imobiliare të specializuara në menaxhimin e pasurive të paluajtshme. Agjensitë kanë instrumentat e duhur dhe stafin profesional për menaxhimin e pronës,e cila përfshin jo vetëm mirëmbajtjen teknike,riparimet e nevojshme, por edhe menaxhimin e të ardhurave periodike,pagimin e taksave vjetore, gjetjen e qiradhënësve të përshtatshëm, negocimin e termave ligjorë kontraktorë dhe përfaqësimin ligjor të interesave të pronarit.

 • 2021-05-05 18:24:26

Teknologjia dhe ndikimi i saj në Real Estate

Teknologjia ka prekur pothuajse çdo industri në ditët e sotme – shërbimet financiare, transportin,telekomunikacionin, bujqësinë dhe shumë më tepër. Pasuritë e paluajtshme nuk bëjnë përjashtim.Risitë teknologjike në fushën e pasurive të patundshme po zhvillohen me hapa të shpejtë çdo vit. Shërbimet e reja dixhitale të pasurive të paluajtshme janë premtuese dhe meritojnë vëmendje nga të gjithë investitorët. Industria e pasurive të paluajtshme po përjeton ndryshime të shpejta dhe investitorët duhet të jenë të përgatitur për mënyrat se si platformat elektronike të listimit të pronave, aplikacionet për smartphone dhe realiteti virtual do të ndikojnë në të gjitha aspektet e transaksioneve të pasurive të paluajtshme. Aplikimi i platformave elektronike për qëllim të marketimit të pronave, është një trend në rritje. Të gjitha platformat e këtij profili synojnë të bëjnë të mundur që pronarët aspirues ose ekzistues të pronave të blejnë dhe shesin me lehtësi Si do të ndikojë teknologjia në pasuritë e paluajtshme apo transaksionet që kanë për objekt pasuritë e paluajtshme?

 • 2021-04-15 11:19:46

Quo Vadis ? Çfarë Dikton Preferencat e Investitorëve në 2021?

Të parashikosh të ardhmen mund të duket sfiduese në një botë si kjo e sotmja, e cila është pushtuar në cdo cep nga ndikimi negativ që solli me vete pandemia e Covid 19 dhe të gjitha mutacionet shoqëruese të saj. Prej më shumë se një viti shumë prej nesh kanë krijuar bindjen se bota në të cilën po jetojmë nuk ofron më siguritë dhe garancitë e dikurshme.Koha e pandemisë është shoqëruar me risqe në përmasa të jashtëzakonshme.Ndërkaq, si shoqëri jemi përfshirë në një process te gjërë adoptimi mjekësor, social dhe ekonomik.Po përshtatemi me “kulturën e pranimit” të shumë sjelljeve sociale, që janë të pazakonta për jetën normale dhe mënyrën tradicionale të sjelljes së njeriut.

 • 2021-02-27 18:36:57

Format e reja të investimit në pasuri të paluajtshme : REITs

Real Estate Investment Trust ose e njohur si REIT është një shoqëri tregtare që zotëron, menaxhon ose financon pasuri të patundshme që sjellin të ardhura.

 • 2020-11-13 14:20:32

PARADOKSI I TREGUT GLOBAL IMOBILIAR

“Pse Çmimet e Shtëpive vijojnë të rriten në të gjithë botën , pavarësisht situatës së vështirë ekonomike?”

 • 2020-09-16 10:59:37

Projektligji “Për Menaxhimin e Integruar të zonës bregdetare 2020”.

Menaxhim i integruar i zonës bregdetare konsiderohet procesi i zbatimit të koordinuar të politikave të ndryshme, të cilat kanë ndikim në zonën bregdetare. Këto politika përfshijnë planifikimin, zbatimin dhe kontrollin e ndërtimeve, si dhe rregullimin e harmonizuar të veprimtarive ekonomike që zhvillohen apo kanë ndikim në zonën bregdetare.

 • 2020-07-20 14:12:49

Ndikimi i Pandemisë COVID 19 në Tregun e Pasurive të Paluajtshme

Situata emergjente që po kalon vendi dhe mbarë bota do të reflektohet padyshim edhe në tregun imobiliar. Kjo ndodh për shkak se tregu i pasurive të paluajtshme është i lidhur ngushtë me fuqinë blerëse të investitorëve,qofshin këta individë apo shoqëri tregetare. Fenomene të tilla si pandemia apo situata e tjera emergjentë, krijojnë pasiguri dhe padyshim që kanë një impakt të gjerë negativ në reduktimin e fuqisë blerëse, si pasojë e shtimit të papunësisë si dhe pezullimit apo reduktimit të aktiviteteve tregetare.

 • 2020-02-28 09:38:40

NJË GUIDË E SHKURTËR MBI INVESTIMET NË 2020

Sipërmarrja në ditët e sotme është një ndër levat kryesore të rritjes ekonomike. Kapitali human dhe sjellja sipërmarrëse klasifikohen si dy ndër indikatorët më të rëndësishëm të rritjes dhe zhvillimit ekonomik botëror. Para se të merrni vendimin për të investuar dhe për të gjetur një mundësi fitimprurëse, është me rëndësi të madhe të dihet se kur, ku dhe si te investohet. Sipërmarrja në ditët e sotme është një ndër levat kryesore të rritjes ekonomike. Kapitali human dhe sjellja sipërmarrëse klasifikohen si dy ndër indikatorët më të rëndësishëm të rritjes dhe zhvillimit ekonomik botëror.

 • 2020-02-10 15:49:20

RIVLERËSIMI I PASURIVE TË PALUAJTSHME

Rivlerësimi është një instrument ligjor dhe fiskal që ka për qëllim përcaktimin e vlerës fiskale të pasurive të paluajtshme në përputhje me indikatorët e tregut imobiliar. Taksa e pasurisë është krijuar si një taksë "ad valorem", që do të thotë se është një taksë e bazuar në vlerën e pasurisë

 • 2020-01-16 11:09:23

Sigurimi i Pasurive të Paluajtshme

Çdo njeri gjatë gjithë jetës së tij, me vetëdije apo pa vetëdije ekspozohet ndaj rreziqeve të ndryshme të cilat mund të sjellin pasoja nëgative në pasuritë e paluajtshme që zotëron etj.Riparimi i këtyre pasojave ka veç se tjerash një kosto financiare, ndaj duhet ti kushtojmë vëmendjen e duhur instrumenteve të mbrojtjes financiare ndaj dëmeve që mund të vijnë si pasojë e rreziqeve të ndryshme ndaj të cilëve ekspozohemi çdo ditë.Një prej metodave më efikase për realizimin e kompensimit financiar në raste dëmesh është sigurimi vullnetar i pronës .Sigurimi i pronës jo vetëm mbron pronën tuaj nga dëmtimi ose vjedhja, por në shumicën e rastëve lehtëson punën tuaj. Qëllimi themelor i sigurimit është t'ju mundësojë kompesim të një dëmi ne rast të një dëmi. Përmes skemës së sigurimit të pronës, individët ose entitetet kanë mundësinë të marrin një dëmshpërblim financiar në rastet kur vërtetohet se prona e tyre ka pësuar dëme si rezultat i një force madhore e cila ka ndodhur jashtë kontrollit të pronarit.

 • 2019-12-20 17:57:19

NDIKIMI I FORCAVE MADHORE NË TREGUN IMOBILIAR

Pas tërmetit të 26 Nëntorit Tirana është shndërruar në vendin më të kërkuar për banim.Tërmetet e njëpasnjëshme që kanë goditur vendin tonë që prej shtatorit të këtij viti,kanë pasur një impakt të rëndësishëm në kërkesën dhe ofertën që gjendet në tregun imobiliar, për më shumë ju ftojmë të lexoni artikullin në vijim.Pavarësisht se këto zhvillime konsiderohen të favorshme për subjekte të ndryshëm në tregun imobiliar, [pronarët,ndërtuesit dhe sipërmarrësit],kostot emergjente të strehimit kanë një impakt negativ në potencialin ekonomik të një segmenti të caktuar të popullatës ,por padyshim edhe tek vetë shteti i cili është i detyruar të vejë dispozicion një pjesë të buxhetit te shtetit për rehabilitimin e banesave nga tërmeti..

 • 2019-03-09 12:07:22

INVESTIMI NË TOKAT BUJQËSORE NË SHQIPËRI DHE PROBLEMATIKAT.

"Toka bujqësore" qe si e tille figuron ne regjistrat kadastrale te shtetit është sipërfaqja e tokës, e zëne me bimët e arave, pemishtet, vreshtat dhe ullishtat, kudo ku ndodhet dhe që ka veçori thelbësore te saj pjellorinë. Sipërfaqja totale e tokës bujqësore në Republikën e Shqipërisë zë rreth 24% (ose rreth 699,000 hektarë) të sipërfaqes së përgjithshme të vendit. Shqipëria është vend me mundësi të konsiderueshme sa i përket kushteve të tokës, të klimës, numrit të ditëve me diell, pasurive ujore dhe potencialit njerëzor në zonat rurale. Të gjitha sa përmendëm janë faktorë të rëndësishëm që vërtetojnë potencialet e ekonomisë bujqësore në vend. Popullsia rurale në Shqipëri përbën mbi 50 % të popullsisë totale, ku një numër i konsiderueshëm njerëzish është i punësuar në aktivitetin bujqësor. Sipas statistikave të INSTAT,ne Shqiperi ka aktualisht 350,000 ferma të vogla, sipërfaqja e të cilave, në një mesatare të përgjithshme, nuk i kalon të 1.2 hektarët.

 • 2019-01-16 17:19:02

SHTËPITË ME ZERO ENERGJI – BANESAT E SË ARDHMES.

Ndërtesat me eficensë të lartë energjitike kombinojnë përdorimin efikas të energjisë dhe prodhimin e brendshëm të energjisë të rinovueshme në mënyrë që të mbulojnë konsumin e energjisë së brendshme nga një ndërtesë për një periudhë të caktuar kohe (përgjithësisht llogaritet për një periudhë një vjecare). Në thelb një ndërtesë me eficense te larte energjitike është një ndërtim që gjeneron aq energji sa shpenzon. Kur vjen fjala për gjenerimin e energjisë, burimet kryesore në ditët tona janë dielli, era dhe burimet gjeotermeale.Kurse për sa i përket konsumit të energjisë theksi bie mbi teknikat e ndërtimit inteligjent, materialet dhe teknologjitë për të minimizuar humbjet e nxehtësisë dhe për të përmirësuar efikasitetin e energjisë.

 • 2019-01-03 16:12:22

RINOVIMI I PASURIVE TË PALUAJTSHME

Çdo investim që ka për qëllim përmirësimin e disa aspekteve të pasurisë të paluajtshme padyshim sjell rritjen e vlerës së saj në tregun imobiliar. Për çdo pasuri ka mënyra të larmishme për të shtuar vlerën të cilat mund të aplikohen për këtë qëllim . Pavarësisht qëllimit për të cilin kryhen (qëllime komoditeti apo për rritjen e vlerës para shitjes së saj), kur bëhen në mënyrën e duhur dhe me koston e duhur rinovimet mund të bëjnë mrekulli për vlerën e një pasurie te paluajtshme .

 • 2018-12-14 16:23:06

PASURITË E MBIVLERËSUARA. SI TI DALLOJMË?

Tregu i Pasurive te Paluajtshme është dinamik. Ka raste kur kërkesa është më e madhe se oferta dhe pronat shiten lehtë me çmime të konsiderueshme, dhe herë të tjera kur oferta është me e lartë se kërkesa e blerësve potencial, dhe pronat e ngjashme duhet të listohen për çmime konkuruese në mënyrë që të mund të shiten në periudhën e synuar. Megjithatë në cdo moment në treg gjenden prona të cilat janë të mbivlerësuara, të cilat nuk janë shumë të vështira për t’u dalluar edhe nga blerësit e zakonshëm. Në një treg dinamik pronat e mbivlerësuara janë të vështira për tu shitur, e megjithatë në mëyrë konstante gjendemi përballë pasurish të mbivlerësuara nga shitësit të cilët dëshirojnë të marrin fitim maksimal, dhe në mënyrë emotive i vlerësojnë më teper se vlera e tregut pasuritë e tyre.

 • 2018-11-27 17:17:08

SHPRONËSIMI PËR INTERES PUBLIK SI KUFIZIM I SË DREJTES SË PRONËSISË

E drejta e pronës private është një nga të drejtat themelore të njeriut, si kategori bazike ekonomike-juridike e ndërvarur nga struktura përkatëse politike dhe shoqërore e shtetit. Liria e Prones private është nje e drejte kushtetuese e cila garanton paprekshmërinë e pronës privat nga ndërhyrjet e pajustifikuara të organeve shtetërore ose të tretëve. Në Republikën e Shqipërisë e drejta e pronësisë garantohet nga neni 41 i Kushtetuës të Republikës së Shqipërisë, nga neni 1 i Protokollit Shtesë nr. 1 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut., dhe rregullohet nga dispozitat e Kodit Civil si dhe dhe një mori aktesh të tjera ligjore ose nënligjore.

 • 2018-11-17 13:47:15

TARIFAT, TAKSAT DHE TATIMET E KALIMIT TE SË DREJTËS SË PRONËSISË MBI PASURITË E PALUAJTSHME

Me kalim të së drejtës së pronësisë, kuptohet akti i shitjes, dhurimit apo heqjes dorë nga pasuria e paluajtshme. Veprimi juridik për kalimin e pronësisë së sendeve të paluajtshme dhe të të drejtave reale mbi to, duhet të bëhet me akt noterial dhe të regjistrohet, përndryshe nuk është i vlefshëm. Është i pavlefshëm veprimi juridik që nuk është bërë në formën e kërkuar shprehimisht nga ligji. Në rastet e tjera veprimi juridik është i vlefshëm, por nuk mund të provohet me dëshmitarë. Kalimi i pronesise mbi nje pasuri të paluajtshme është një veprim me kosto ekonomike për çdo person që përfshihet në transaksion. Konkretisht në momentin që merret vendimi për kryerjen e një transaksioni në tregun e pasurive të paluajtshme përveç çmimit të pasurisë duhen patur në konsideratë një numër pagesash që vijnë krahas regjistrimit të kalimit të pronësisë në organet kompetente. Në momentin e kalimit të së drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme aplikohen një sërë tarifash, taksash dhe tatimesh.

 • 2018-11-02 11:04:35

VLERËSIMI I PASURIVE TË PALUAJTSHME

Toka dhe ndërtesat përfaqesojne pjesën më të madhe dhe me të vlefshme të pasurisë së një vendi. Liberalizimi i ekonomise shqiptare ka pasur një efekt domethënës në tregun e pasurive të paluajtshme.Ekonomia e tregut përfshin koncepte të reja për pasuritë e paluajtshme dhe metodat e vlerësimit të tyre. Të gjitha llojet e pasurive kanë një vlerë tregu dhe vlerësimi i pasurisë është detyra parësore e Vlerësuesit të Liçensuar të Pasurive të Paluajtshme

 • 2018-10-19 16:33:51

Strategjia për investime fitimprurëse në Pasuri te Paluajtshme

Investimi në një pasuri të paluajtshme është një investim me rëndësi, dhe si i tillë kërkon një studim të vëmendshëm të atyre elementeve të tregut imobilar që mundesojnë marrjen e një vendimi të duhur dhe realizimin e të ardhurave të planifikuara. Nëntëdhjetë e pesë përqind e të gjitha vendimeve, që duhet të marë një individ, bëhen të qarta pasi grumbullohen faktet. 5% tjetër janë vendime impulsive. Duke pasur parasysh rëndësinë në rritje të tregut të pasurive të paluajtshme në sferen sociale dhe ekonomike, aksesi në informata të besueshme, të qarta dhe të plota është shumë e rëndësishme, dhe shpesh është një parakusht për arritjen e një qëllimi të caktuar.

 • 2018-10-05 15:56:46

ZHVILLIMI I TREGUT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME.

Tregu i pasurive të paluajtshme mund te perkufizohet si sistemi i ndërlidhur i mekanizmave të tregut që sigurojnë krijimin, transferimin, menaxhimin dhe financimin e pronës së paluajtshme. Ashtu si çdo treg, edhe zhvillimi i tregut imobiliar është ciklik,dhe kalon disa faza.Megjithese nuk ka asnje menyre te sigurt për të parashikuar zhvillimin e tij, të qenit në dijeni të tendencave të përgjithshme të tregut është i rëndësishëm për të kryer një investim të zgjuar në fushën e pasurive të paluajtshme. Historia ka provuar se e kaluara dhe e tashmja zbulojnë shumë për te ardhmen.

 • 2018-08-27 16:45:19

ZHVILLONI KARRIERËN TUAJ NË FUSHËN E SHITJEVE

“Çfarë do të bëhem kur të rritem?” Kjo është pyetja që na shoqëron për një kohë të gjatë para se të vendosim se në cilin drejtim duhet të fillojë dhe vijojë karriera jonë profesionale. Shumica prej nesh janë bërë çfarë kanë dashur prindërit të bëhemi.

 • 2018-08-18 11:33:31

ARTI I NEGOCIMIT

Negocimi është një koncept i trajtuar gjerësisht në çdo fazë të evolucionit social dhe ekonomik të njerëzimit, pasi ai ka qënë dhe mbetet i pranishëm në çdo mardhënie midis njerëzve qofshin këto personale apo profesionale. Në pamje të parë negocimi nënkupton thjesht proçes bisedimesh mes individeve apo entiteteve ligjore me qëllim arritjen e një marrëveshje që përmbush në mënyrë të kënaqshme interesat e të gjitha palët e përfshira në të.

 • 2018-07-21 11:51:17

GABIMET QË DUHET TË SHMANGIM KUR SHESIM NJË PASURI TË PALUAJTSHME

Të mësosh nga gabimet e tua është mirë, por të mësosh nga gabimet e të tjerëve është akoma dhe më mirë, është art.Padyshim, gjate procesit te shitblerjes se nje pasurie te paluajtshme qellimi i gjitheseicilit prej nesh eshte te arrije rezultatin me te mire te mundshem nga transaksioni,e megjithate si ne cdo fushe tjeter, mungesa e informacionit mbi tregun imobiliar,te legjislacionit qe rregullon transferimin e titullit te pronesise dhe sidomos mungesa e eksperiences ne fushen e ndermjetesimit, mund te kthehet ne nje pengese serioze per realizimin e transaksionit te deshiruar.Ne raste te tilla,gabimet jane te pashmangshme Me deshiren e mire per tju ardhur ne ndihme te gjithe lexuesve,me poshte kemi trajtuar disa prej gabimeve qe shitesit kryejne gjate procesit te shitjes se nje pasurie te paluajtshme, te cilat i ndeshim shpesh ne punen tone si konsulente imobiliare.

 • 2018-06-27 11:35:54

AVANTAZHET E INVESTIMIT NË PASURI TË PALUAJTSHME

Nëse po mendoni të gjeni një mënyrë të sigurtë dhe të shpejtë për të gjeneruar më shumë të ardhura atëherë investimi në pasuri të paluajtshme është zgjidhja e duhur. Të investosh në pasuri të paluajtshmë është mënyra më e mirë për të përmirësuar potencialin tuaj financiar në terma afatgjatë. Më poshtë dëshirojmë të ndajmë me ju disa nga arsyet për të cilat duhet ta merrni në konsideratë dhe ta mendoni seriozisht investimin në pasuritë e paluajtshme.

 • 2018-06-07 12:43:59

METODAT MË EFEKTIVE TË MARKETIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

Marketingu është ai proçes shoqëror dhe menaxhues, përmes të cilit individët dhe grupet përfitojnë atë që kanë nevojë dhe që dëshirojnë, përmes krijimit, ofrimit dhe këmbimit të produkteve të vlefshme me të tjerët.” (Philip Kotler)

 • 2018-05-28 14:01:51

KONTRATA E SIPËRMARRJES

Për ndërtimin mund të thuhet padyshim që ka lindur bashkë me njeriun. Ai është dëshmitar i evolucionit që ka pësuar mënyra e jetesës tonë që nga kohërat prehistorike e deri në ditët tona. Arkitekti i famshëm romak Vitruvi, ka thënë: “Një ndërtesë e ndërtuar mirë, duhet të plotësojë tre kushte që të konsiderohet e tillë; të jetë komode, e qëndrueshme dhe të të falë kënaqësi teksa e sheh.” Por një ndërtesë përveçse të qenit një objekt i destinuar për një qëllim të caktuar, është edhe një dokument i historisë së kulturës dhe i arritjeve arkitekturore, të cilat pasqyrojnë vlerat e shoqërisë që e ka prodhuar atë.

 • 2018-05-19 08:54:08

SHTËPIA E DYTË NË BREGDET

Po jetojmë stinën më të bukur të vitit dhe kush do të donte të kishte një shtëpi pushimi në bregdet, të shkojë sa herë të dojë, të shijojë një fundjavë me të afërmit e tij në komoditetin e shtëpisë, të largojë gjithë lodhjen dhe stresin e një jave pune? Nuk ke nevojë për rezervime, i ke çelësat vetë.

 • 2018-05-10 14:45:05

PSE REALPAS?

Sepse Realpas është themeluar nga profesionistë të suksesshëm dhe me një eksperiencë shumëvjeçare në fushën e konsulencës ligjore dhe menaxhimit të pasurive të paluajtshme të cilët në çdo ditë të punës së tyre, janë të dedikuar maksimalisht për t’jua bërë më të lehtë rrugën drejt blerjes apo shitjes së pasurisë tuaj të ëndrrave apo kryerjes së një investimi i cili do t’ju mundësojë fitime të konsiderueshme.

 • 2018-04-20 11:58:53

KREDIA HIPOTEKORE

Pjesa më e madhe e investimeve në pasuri të paluajtshme realizohet përmes huamarrjes së fondeve financiare, pasi kjo kërkon domosdoshmerisht “ngurtësimin” e vlerave të konsiderueshme monetare. Instrumenti i kredisë hipotekore rezulton mjaft efikas për financimin e pasurive të paluajtshme kjo për faktin se eviton përdorimin e buxhetit personal për investime strategjike në pasuri të paluajtshme.

 • 2018-04-10 11:33:08

NJË VËSHTRIM MBI KONTRATËN E QIRASË

Kontrata e qerasë gjen një përdorim të gjërë në qarkullimin civil pasi është një ndër instrumentët më efikas për transferimin e të drejtave reale mbi pasuritë e paluajtshme dhe shfrytezimin e fryteve civile që derivojnë nga këto të drejta. Më poshtë mund të njiheni me karakteristikat kryesore të kësaj kontrate e cila rregullohet në mënyre të posaçme nga dispozitat 801 e vijues të Kodit Civil gjithashtu në vijim mund të gjeni një sërë udhezimesh thelbësore që duhet të keni parasysh kur negocioni një kontratë qiraje.

 • 2018-03-21 16:41:55

THEMELIMI DHE REGJISTRIMI I NJË SHOQËRIE TREGTARE NË SHQIPËRI

Investitorët e huaj dhe vendas kanë një sërë mundësish për të organizuar biznesin e tyre në Shqipëri. Kjo mund të arrihet ose duke themeluar dhe regjistruar nje shoqeri tregetare ose duke themeluar dhe regjistruar një degë ose një zyrë përfaqësimi. Rregjistrimi i entiteteve të huaja në Shqipëri, që prej 1 shtatorit te 2007, është kryer ne Qendrën Kombëtare të Rregjistrimit, e cila synonte të zbatonte sistemin “one stop shop”.

 • 2018-03-06 15:54:43

SI TË BËHESH NJË AGJENT IMOBILIAR I SUKSESSHËM

Profesioni i agjentit imobiliar konsiderohet si një ndër profesionet më atraktive kjo për faktin e të ardhurave që realizohen përmes këshillimit dhe ndërmjetësimit të transaksioneve me objekt pasuritë e paluajtshme. E ndërsa në Shqipëri ende nuk ka një infrastrukturë ligjore që të rregullojë statusin e agjenteve imobiliare, në shumë vende të zhvilluara ky është një profesion që gjen rregullim specifik ligjor, sa i përket kualifikimit profesional apo dhe vetë aktivitetit të ndërmjetësimit (shiko për më gjërë artikullin “Loja pa rregulla e Agjensive Imobiliare” http://realpas.al/blog/24/loja-pa-rregulla-e-agjensive-imobiliare ).

 • 2018-02-28 09:58:34

REGJIMI TATIMOR MBI PASURITË E PALUAJTSHME

Teorite ekonomike mbi taksat e përkufizojnë atë si një pagesë të detyrueshme për shërbimet specike që i ofrohen komunitetit dhe që atij i rikthehen në mënyrë të tërthortë. Për këtë arsye taksat dhe tatimet, si prej instrumenteve më efikasë për sigurimin e të hyrave publike,duhet të vendosen mbi bazën e shërbimeve që parashikohet t’i ofrohen qytetarit në përputhje me koston e këtyre shërbimeve.

 • 2018-02-28 09:58:31

A DO TË JETË TURIZMI SEKTORI LIDER PËR EKONOMINË SHQIPËTARE? NDRYSHIMET LIGJORE!

Raporti i fundit i Këshillit Botëror të Turizmit dhe Udhëtimit në vitin 2016, e renditi Shqipërinë në vend të 96 nga 185 vende përsa i përket kontributit total të turizmit ndaj Prodhimit të Brendshëm Bruto. Në vitin 2017 mund te thuhet se ka patur një rritje të ritmit të industrisë dhe turizmit, si për kontributin direkt (5.2%) ashtu edhe për atë total (5.3%) të GDP. Shifra e prodhimit te Brendshëm Bruto pritet të rritet me rreth 33% në vitin 2027. Eksperienca e vitit 2016, sipas këtij raporti, përsa i përket punësimit tregoi që shifrat ishin në rritje dhe pritet që turizmi të mbështesë rreth 120,000 vende pune në vitin 2027.

 • 2018-02-28 09:58:28

FAKTORËT QË NDIKOJNË NË VLERËN E TREGUT IMOBILIAR NË SHQIPËRI

Cfarë është tregu i pasurive të paluajtshme Nëse duam të përkufizojmë tregun e pasurive të paluajtshme atëhere duhet të themi se ai krijohet si pasojë e ndërveprimit i dy ose më shumë subjekteve, që shesin/blejnë apo japin ose marrin me qera pasuri të paluajtshme me qëllim gjenerimin e të ardhurave.

 • 2018-02-28 09:58:25

TË BLESH NJË SHTËPI NË 7 HAPA

Buying a house is never a wrong or misspends investment. If you really decided to know everything about new house buying or a real estate, and you want to make sound decisions, which for, you are not going to be regret later, we help you through this fantastic information guide. We present below the 7 steps buying a real estate.

 • 2018-02-28 09:58:20

TË INVESTOSH NË SHQIPËRI

Kur flasim per investim te huaj në aspektin ligjor nënkuptojmë çdo lloj investimi në territorin e Republikës së Shqipërisë , i kryer në mënyrë të drejtpërdrejtë apo tërthorazi nga një investitor i huaj. Investitori mund të jetë person fizik shtetas i një vendi të huaj , person fizik shtetas shqiptar por me banim të përhershëm jashtë vendit ose person juridik themeluar sipas ligjit të një vendi të huaj i cili operon permes nje dege apo filiali ne Shqiperi.[1]

 • 2018-02-28 09:58:16

AGJENTI IMOBILIAR

Zhvillimet ekonomike të pas viteve 90 sollën në Shqipëri nevojen e krijimit të profesioneve të reja në treg. Zhvillimi i industrisë së ndërtimit dhe vecanërisht i tregut imobiliar sollën krijimin e Agjensive Imobiliare dhe Agjentit Imobiliar si Profesion. Pavarësisht vështirësive dhe mungesës së infrastrukturës ligjore lidhur me këtë profesion vihet re që numri i agjentëve operues në treg është në rritje. Kjo varet nga mjaft faktorë ku më i rëndësishmi lidhet me faktin se tregu imobiliar ka pësuar një evolucion të konsiderueshëm duke rritur natyrshëm edhe kërkesën për këtë profesion. Në këtë kuptim, nga viti në vit vërehet se sektori imobiliar ka kërkesë në rritje për profesionistë të këtij profili dhe ky është një fakt mjaft pozitiv.

 • 2018-02-28 09:58:13

LOJA PA RREGULLA E AGJENSIVE IMOBILIARE

Në Shqipëri, tradicionalisht, pjesa më e madhe e transaksioneve të cilat përfshijnë pasuritë e paluajtshme qofshin këto shitblerje apo qeradhënie, janë ndërmjetësuar përmes lidhjeve sociale apo familjare. Zhvillimet ekonomike e pas viteve 90, krijuan gradualisht edhe nevojën e krijimit të një institucioni ndërmjetësimi sic eshte Agjensia Imobiliare.Megjithatë edhe pas 27 vjetësh, tregu në të cilën operojnë agjensitë e këtij profili vazhdon të mbetet mjaft kaotik dhe i pambështetur në një infrastukturë ligjore të përshtatshme. Në këtë punim do të trajtohen në mënyrë të vecantë problematikat që lidhen me tregun e pasurive të paluajtshme, kushtet në të cilat operojnë këto agjensi, standartet profesionale lidhur me agjentët imobiliare,licensimi i tyre si dhe shumë aspekte të tjera ligjore me shumë rëndësi për këdo që operon në këtë fushë ,parë këto në nivel krahasimor me vendet e rajonit dhe më gjerë .